VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Výzva na predkladanie ponúk_Výrobné zariadenia.

Výzva na predkladanie ponúk formát .pdf

Príloha č.1 Návrh na plnenie kritérií výrobné zariadenia formát .docx

Príloha č.2 Vyhlásenie uchádzača formát .docx

Príloha č.3 Špecifikácia výrobné zariadenia formát .xlsx

Príloha č.4 Zmluva o dielo výrobné zariadenia formát .docx

Výzva na predkladanie ponúk_Chemický filter a filtračné zariadenia.

Výzva na predkladanie ponúk formát .pdf

Príloha č.1 Návrh na plnenie kritérií Chemické filtre formát .docx

Príloha č.2 Vyhlásenie uchádzača formát .docx

Príloha č.3 Špecifikácia Chemické filtre a filtračné zariadenia formát .xlsx

Príloha č.4 Zmluva o dielo Chemické filtre a filtračné zariadenia formát .docx

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Názov projektu:

Pokročilé technológie pre proces recyklácie hliníka v spoločnosti Confal a.s.

Názov a sídlo prijímateľa: Confal a.s., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča
Miesto realizácie projektu: Majerská cesta 65, 974 01 Banská Bystrica a Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča
Trvanie realizácie projektu: 07/2020 
 
Výška nenávratného finančného príspevku: 2 745 493,32 EUR

Kontaktné údaje projektového manažéra:
Daniel Schmidtmayer, tel: +421904720700Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.www.confal.sk

Ciele projektu:
Predmetom a cieľom projektu je reinžiniering existujúcej recyklačnej technológie a jej zásadná ekologizácia, energetické zefektívnenie, materiálové zefektívnenie, zásadné zvýšenie ovládateľnosti procesov ako aj zvýšenie bezpečnosti a hygieny práce.

EU MDAV SR EU MH SR

Názov projektu:

Rozvoj sektorových zručností v spoločnosti Confal a.s.

Názov a sídlo prijímateľa: Confal a.s., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča
Miesto realizácie projektu: Majerská cesta 65, 974 01 Banská Bystrica a Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča
Trvanie realizácie projektu: 04/2019 
 04/2020
Výška nenávratného finančného príspevku: 193 456,06 EUR

Kontaktné údaje projektového manažéra:
Daniel Schmidtmayer, tel: +421904720700Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.www.confal.sk

Ciele projektu:
Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby. Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach.

Hlavné aktivity: Školiace aktivity – Rozvoj ekonomických schopností a zvýšenie úrovne komunikácie v obchode a pri obsluhe technických zariadení, Rozšírenie schopnosti elektronickej komunikácie a používania informačných technológií a programov, Zlepšenie schopnosti obsluhy a prevádzky, riadenia, manipulácie a údržby strojov a technologických zariadení, Zvýšenie teoretických a praktických skúseností v oblasti kvalitatívnych požiadaviek vo výrobe a obchode.

Cieľová skupina: Zamestnanci spoločnosti Confal a.s.

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a operačného programu: www.esf.gov.sk, www.ia.gov.sk, www.employment.gov.sk

„Tento projekt bol zrealizovaný vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje.“

Fotogaléria k projektu: http://www.confal.sk/sk/confal-photogallery-projekty-4.html

 IA MPSVR SREU ESFOP LZ

 

Názov projektu:

Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy NKS v spol. Confal a.s.

Názov a sídlo prijímateľa: Confal a.s., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča
Miesto realizácie projektu: Majerská cesta 65, 974 01 Banská Bystrica
Trvanie realizácie projektu: 03/2015 
 10/2015
Výška nenávratného finančného príspevku: do 277 350,42 EUR

Kontaktné údaje projektového manažéra:
Daniel Schmidtmayer, tel: +421904720700, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.confal.sk

Ciele projektu:
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Confal a.s. rekonštrukciou a modernizáciou stavebného objektu s relevanciou na príslušný cieľ opatrenia: „Zvýšenie energetickej efektívnosti využívania primárnych energetických zdrojov, zvýšenie podielu spotreby OZE na celkovej spotrebe energie ako aj úspory a efektívne využívanie energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich“.

Špecifické ciele:
- Modernizácia a zlepšenie tepelnoizolačných vlastností vonkajšieho povrchu obvodovej konštrukcie objektu spoločnosti Confal a.s.
- Rekonštrukcia vykurovacieho systému
- Inštalácia obnoviteľného zdroja
tepelné čerpadlo
- Zvýšenie nárastu tržieb a nárastu pridanej hodnoty
- Vytvorenie 2 nových pracovných miest pre znevýhodnené skupiny.

„Tento projekt bol zrealizovaný vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky“

Fotogaléria k projektu: http://www.confal.sk/sk/confal-photogallery-projekty-3.html

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a operačného programu: www.economy.gov.skwww.opkahr.skwww.siea.sk

 Logo operacny program upr    Logo znak EU

SIEA logo

 

 

Názov projektu:

Pokročilé technológie pre environmentálne, energetické a ekonomické zhodnotenie technogénnych odpadov a surovín.

Názov a sídlo prijímateľa: Confal a.s., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča
Miesto realizácie projektu: Majerská cesta č.65, Banská Bystrica
Trvanie realizácie projektu: 04/2012 – 03/2015
Výška nenávratného finančného príspevku: 1 564 172,11 EUR

Kontaktné údaje projektového manažéra:
Daniel Schmidtmayer, tel: +421904720700, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.confal.sk

Ciele projektu:
Výskum nových produktov - inhibítorov pre oceliarenský priemysel na báze technogénnych odpadov zo spracovania hliníka a vývoj efektívnej technológie ich výroby.

Špecifický cieľ projektu 1: Materiálový výskum zameraný na získavanie, overenie a aplikáciu nových poznatkov pre efektívne využitie technogénnych odpadov z výroby hliníka v nových produktoch.

Špecifický cieľ projektu 2: Technologický výskum nových úpravníckych zariadení a agregátov pre efektívne spracovanie odpadov z výroby hliníka do nových produktov pre oceliarsky priemysel.

Špecifický cieľ projektu 3: Experimentálny vývoj technologických zariadení a návrh poloprevádzkovej linky pre spracovanie odpadov z výroby hliníka a jej poloprevádzková verifikácia.

„Tento projekt bol zrealizovaný vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.”

Fotogaléria k projektu: http://www.confal.sk/sk/confal-photogallery-projekty.html

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a operačného programu: www.economy.gov.sk, www.opkahr.sk, www.siea.sk

 Logo operacny program upr    Logo znak EU

SIEA logo

 

Názov projektu:

Zvýšenie odborných a sociálnych kompetencií zamestnancov

Názov prijímateľa: Confal a.s. Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča
Miesto realizácie a aktivít: Confal a.s., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča
Trvanie realizácie projektu: 07/2010 - 12/2011
Výška nenávratného finančného príspevku: 218 866,57 EUR

Kontaktné údaje projektového manažéra:
Daniel Schmidtmayer, tel: +421904720700, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.confal.sk

Ciele projektu:
Zvyšovanie kvality a adaptability pracovníkov prostredníctvom nastavenia pravidelného systému vzdelávania s cieľom zabezpečiť konkurencieschopnosť spoločnosti.
Hlavné aktivity: Školiace aktivity - Efektívne vedenie a rozvoj zamestnancov pre manažérov a majstrov, Spolupráca zamestnancov v rámci organizácie, Flexibilita a prispôsobivosť zamestnancov podmienkam, Kurz anglického jazyka, Odborné zákonné vzdelávanie, Vzdelávanie v oblasti IT.
Cieľová skupina: Zamestnanci spoločnosti Confal a.s.

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a operačného programu: www.esf.gov.sk, www.sia.gov.sk

"Tento projekt bol zrealizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia."

Názov projektu:

Inovácia recyklačnej technológie v spoločnosti Confal a.s.
Názov a sídlo prijímatela: Confal a.s., Príboj 549, 976 13 Slovenská Lupca
Miesto realizácie projektu: Confal a.s., Majerská 65, Banská Bystrica
Trvanie realizácie projektu: 08/2010-07/2012
Výška nenávratného finančného príspevku: 1 511 494 EUR

Kontaktné údaje projektového manažéra:
Daniel Schmidtmayer, tel: +421904720700, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.confal.sk

Ciele projektu:
Rozvoj regiónu Banská Bystrica prostredníctvom zavedenia inovatívnych technológií v spoločnosti Confal a.s. v oblasti spracovania hliníkového odpadu. Podstatou projektu je zavedenie inovatívnej technológie pre spracovanie hliníkového odpadu v spolocnosti Confal a.s.. Realizácia projektu prinesie zvyšovanie konkurencieschopnosti spoločnosti. Projekt je prirodzenou reakciou spoločnosti Confal a.s. na vplyvy svetovej hospodárskej krízy, potreby trhu, potrebu technologickej inovácie a celospoločenskú potrebu po ekologizácii výrob a zhodnocovaní materiálových tokov (recyklácia odpadov, napr. hliníkové plechovky z nápojov). Spoločnost Confal a.s. si pre dalšie rozširovanie v oblasti spracovania hliníkového granulátu a hliníkového šrotu pripravila nové výrobné priestory, ktoré chce využiť pre zavedenie nových technologických liniek na spracovanie hliníkového odpadu (hliníkového šrotu a hliníkového granulátu), ako svoju vstupnú surovinu pre taviacu pec. Zefektívnením prípravy vstupnej suroviny je predpoklad zníženia nákladovosti celkovej produkcie spolocnosti a tým zvýšenie konkurencieschopnosti v v danom podnikatelskom segmente.
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.“
Riadiaci orgán Operačného programu konkurencieschopnosť a hospodársky rast: Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR

Fotogaléria k projektu: http://www.confal.sk/sk/confal-photogallery-projekty-2.html

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a operačného programu: www.economy.gov.sk, www.mhv.sk, www.opkahr.sk, www.siea.sk

Logo operacny program uprLogo znak EU

SIEA logo


Názov projektu:

Využitie odpadového tepla spalín z taviaceho agregátu v spoločnosti Confal a.s.
Názov a sídlo prijímateľa: Confal a.s., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča
Miesto realizácie projektu: Confal a.s., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča
Trvanie realizácie projektu: 02/2010 – 08/2010
Výška nenávratného finančného príspevku: 120 805,56 EUR

Kontaktné údaje projektového manažéra:
Daniel Schmidtmayer, tel: +421904720700, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.confal.sk

Ciele projektu:
Zníženie energetickej náročnosti výroby hliníkových zliatin, vykurovania a prípravy teplej vody v spoločnosti Confal a.s., využitím odpadového tepla spalín z taviaceho agregátu. 

Špecifický cieľ projektu 1: Inštalovanie systému merania a regulácie teploty a prietoku vykurovacej vody pre potreby vykurovania a prípravy teplej vody.

Špecifický cieľ projektu 2: Vybudovanie vykurovacieho rozvodu tepla medzi rekuperátorom a strojovňou vstavku pre vykurovanie a prípravu teplej vody v stavku.

Špecifický cieľ projektu 3: Dodávka a montáž rekuperátora plynového horáku na taviaci agregát pre spätné využitie odpadového tepla spalín z taviaceho agregátu.

„Tento projekt bol zrealizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE” Európsky fond regionálneho rozvoja.

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a operačného programu: www.mhsr.sk, www.opkahr.sk, www.siea.sk