Názov projektu:

Pokročilé technológie pre proces recyklácie hliníka v spoločnosti Confal a.s.

Názov a sídlo prijímateľa: Confal a.s., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča
Miesto realizácie projektu: Majerská cesta 65, 974 01 Banská Bystrica a Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča
Trvanie realizácie projektu: 07/2020 
 
Výška nenávratného finančného príspevku: 2 745 493,32 EUR

Kontaktné údaje projektového manažéra:
Daniel Schmidtmayer, tel: +421904720700Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.www.confal.sk

Ciele projektu:
Predmetom a cieľom projektu je reinžiniering existujúcej recyklačnej technológie a jej zásadná ekologizácia, energetické zefektívnenie, materiálové zefektívnenie, zásadné zvýšenie ovládateľnosti procesov ako aj zvýšenie bezpečnosti a hygieny práce.

EU MDAV SR EU MH SR

Názov projektu:

Rozvoj sektorových zručností v spoločnosti Confal a.s.

Názov a sídlo prijímateľa: Confal a.s., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča
Miesto realizácie projektu: Majerská cesta 65, 974 01 Banská Bystrica a Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča
Trvanie realizácie projektu: 04/2019 
 04/2020
Výška nenávratného finančného príspevku: 193 456,06 EUR

Kontaktné údaje projektového manažéra:
Daniel Schmidtmayer, tel: +421904720700Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.www.confal.sk

Ciele projektu:
Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby. Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach.

Hlavné aktivity: Školiace aktivity – Rozvoj ekonomických schopností a zvýšenie úrovne komunikácie v obchode a pri obsluhe technických zariadení, Rozšírenie schopnosti elektronickej komunikácie a používania informačných technológií a programov, Zlepšenie schopnosti obsluhy a prevádzky, riadenia, manipulácie a údržby strojov a technologických zariadení, Zvýšenie teoretických a praktických skúseností v oblasti kvalitatívnych požiadaviek vo výrobe a obchode.

Cieľová skupina: Zamestnanci spoločnosti Confal a.s.

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a operačného programu: www.esf.gov.sk, www.ia.gov.sk, www.employment.gov.sk

„Tento projekt bol zrealizovaný vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje.“

Fotogaléria k projektu: http://www.confal.sk/sk/confal-photogallery-projekty-4.html

 IA MPSVR SREU ESFOP LZ

 

Názov projektu:

Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy NKS v spol. Confal a.s.

Názov a sídlo prijímateľa: Confal a.s., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča
Miesto realizácie projektu: Majerská cesta 65, 974 01 Banská Bystrica
Trvanie realizácie projektu: 03/2015 
 10/2015
Výška nenávratného finančného príspevku: do 277 350,42 EUR

Kontaktné údaje projektového manažéra:
Daniel Schmidtmayer, tel: +421904720700, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.confal.sk

Ciele projektu:
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Confal a.s. rekonštrukciou a modernizáciou stavebného objektu s relevanciou na príslušný cieľ opatrenia: „Zvýšenie energetickej efektívnosti využívania primárnych energetických zdrojov, zvýšenie podielu spotreby OZE na celkovej spotrebe energie ako aj úspory a efektívne využívanie energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich“.

Špecifické ciele:
- Modernizácia a zlepšenie tepelnoizolačných vlastností vonkajšieho povrchu obvodovej konštrukcie objektu spoločnosti Confal a.s.
- Rekonštrukcia vykurovacieho systému
- Inštalácia obnoviteľného zdroja
tepelné čerpadlo
- Zvýšenie nárastu tržieb a nárastu pridanej hodnoty
- Vytvorenie 2 nových pracovných miest pre znevýhodnené skupiny.

„Tento projekt bol zrealizovaný vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky“

Fotogaléria k projektu: http://www.confal.sk/sk/confal-photogallery-projekty-3.html

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a operačného programu: www.economy.gov.skwww.opkahr.skwww.siea.sk

 Logo operacny program upr    Logo znak EU

SIEA logo

 

 

Názov projektu:

Pokročilé technológie pre environmentálne, energetické a ekonomické zhodnotenie technogénnych odpadov a surovín.

Názov a sídlo prijímateľa: Confal a.s., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča
Miesto realizácie projektu: Majerská cesta č.65, Banská Bystrica
Trvanie realizácie projektu: 04/2012 – 03/2015
Výška nenávratného finančného príspevku: 1 564 172,11 EUR

Kontaktné údaje projektového manažéra:
Daniel Schmidtmayer, tel: +421904720700, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.confal.sk

Ciele projektu:
Výskum nových produktov - inhibítorov pre oceliarenský priemysel na báze technogénnych odpadov zo spracovania hliníka a vývoj efektívnej technológie ich výroby.

Špecifický cieľ projektu 1: Materiálový výskum zameraný na získavanie, overenie a aplikáciu nových poznatkov pre efektívne využitie technogénnych odpadov z výroby hliníka v nových produktoch.

Špecifický cieľ projektu 2: Technologický výskum nových úpravníckych zariadení a agregátov pre efektívne spracovanie odpadov z výroby hliníka do nových produktov pre oceliarsky priemysel.

Špecifický cieľ projektu 3: Experimentálny vývoj technologických zariadení a návrh poloprevádzkovej linky pre spracovanie odpadov z výroby hliníka a jej poloprevádzková verifikácia.

„Tento projekt bol zrealizovaný vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.”

Fotogaléria k projektu: http://www.confal.sk/sk/confal-photogallery-projekty.html

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a operačného programu: www.economy.gov.sk, www.opkahr.sk, www.siea.sk

 Logo operacny program upr    Logo znak EU

SIEA logo

 

Názov projektu:

Zvýšenie odborných a sociálnych kompetencií zamestnancov

Názov prijímateľa: Confal a.s. Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča
Miesto realizácie a aktivít: Confal a.s., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča
Trvanie realizácie projektu: 07/2010 - 12/2011
Výška nenávratného finančného príspevku: 218 866,57 EUR

Kontaktné údaje projektového manažéra:
Daniel Schmidtmayer, tel: +421904720700, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.confal.sk

Ciele projektu:
Zvyšovanie kvality a adaptability pracovníkov prostredníctvom nastavenia pravidelného systému vzdelávania s cieľom zabezpečiť konkurencieschopnosť spoločnosti.
Hlavné aktivity: Školiace aktivity - Efektívne vedenie a rozvoj zamestnancov pre manažérov a majstrov, Spolupráca zamestnancov v rámci organizácie, Flexibilita a prispôsobivosť zamestnancov podmienkam, Kurz anglického jazyka, Odborné zákonné vzdelávanie, Vzdelávanie v oblasti IT.
Cieľová skupina: Zamestnanci spoločnosti Confal a.s.

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a operačného programu: www.esf.gov.sk, www.sia.gov.sk

"Tento projekt bol zrealizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia."

Názov projektu:

Inovácia recyklačnej technológie v spoločnosti Confal a.s.
Názov a sídlo prijímatela: Confal a.s., Príboj 549, 976 13 Slovenská Lupca
Miesto realizácie projektu: Confal a.s., Majerská 65, Banská Bystrica
Trvanie realizácie projektu: 08/2010-07/2012
Výška nenávratného finančného príspevku: 1 511 494 EUR

Kontaktné údaje projektového manažéra:
Daniel Schmidtmayer, tel: +421904720700, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.confal.sk

Ciele projektu:
Rozvoj regiónu Banská Bystrica prostredníctvom zavedenia inovatívnych technológií v spoločnosti Confal a.s. v oblasti spracovania hliníkového odpadu. Podstatou projektu je zavedenie inovatívnej technológie pre spracovanie hliníkového odpadu v spolocnosti Confal a.s.. Realizácia projektu prinesie zvyšovanie konkurencieschopnosti spoločnosti. Projekt je prirodzenou reakciou spoločnosti Confal a.s. na vplyvy svetovej hospodárskej krízy, potreby trhu, potrebu technologickej inovácie a celospoločenskú potrebu po ekologizácii výrob a zhodnocovaní materiálových tokov (recyklácia odpadov, napr. hliníkové plechovky z nápojov). Spoločnost Confal a.s. si pre dalšie rozširovanie v oblasti spracovania hliníkového granulátu a hliníkového šrotu pripravila nové výrobné priestory, ktoré chce využiť pre zavedenie nových technologických liniek na spracovanie hliníkového odpadu (hliníkového šrotu a hliníkového granulátu), ako svoju vstupnú surovinu pre taviacu pec. Zefektívnením prípravy vstupnej suroviny je predpoklad zníženia nákladovosti celkovej produkcie spolocnosti a tým zvýšenie konkurencieschopnosti v v danom podnikatelskom segmente.
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.“
Riadiaci orgán Operačného programu konkurencieschopnosť a hospodársky rast: Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR

Fotogaléria k projektu: http://www.confal.sk/sk/confal-photogallery-projekty-2.html

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a operačného programu: www.economy.gov.sk, www.mhv.sk, www.opkahr.sk, www.siea.sk

Logo operacny program uprLogo znak EU

SIEA logo


Názov projektu:

Využitie odpadového tepla spalín z taviaceho agregátu v spoločnosti Confal a.s.
Názov a sídlo prijímateľa: Confal a.s., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča
Miesto realizácie projektu: Confal a.s., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča
Trvanie realizácie projektu: 02/2010 – 08/2010
Výška nenávratného finančného príspevku: 120 805,56 EUR

Kontaktné údaje projektového manažéra:
Daniel Schmidtmayer, tel: +421904720700, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.confal.sk

Ciele projektu:
Zníženie energetickej náročnosti výroby hliníkových zliatin, vykurovania a prípravy teplej vody v spoločnosti Confal a.s., využitím odpadového tepla spalín z taviaceho agregátu. 

Špecifický cieľ projektu 1: Inštalovanie systému merania a regulácie teploty a prietoku vykurovacej vody pre potreby vykurovania a prípravy teplej vody.

Špecifický cieľ projektu 2: Vybudovanie vykurovacieho rozvodu tepla medzi rekuperátorom a strojovňou vstavku pre vykurovanie a prípravu teplej vody v stavku.

Špecifický cieľ projektu 3: Dodávka a montáž rekuperátora plynového horáku na taviaci agregát pre spätné využitie odpadového tepla spalín z taviaceho agregátu.

„Tento projekt bol zrealizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE” Európsky fond regionálneho rozvoja.

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a operačného programu: www.mhsr.sk, www.opkahr.sk, www.siea.sk