Cieľom spoločnosti CONFAL a.s. je byť rešpektovaným obchodným partnerom na trhu výrobcov hliníkových zliatin. Preto vedenie v záujme dosiahnutia trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti a uvedomujúc si svoju zodpovednosť voči relevantným zainteresovaným stranám, prijalo záväzok s účinnou podporou a účasťou všetkých zamestnancov spoločnosti implementovať a trvalo zlepšovať systém kvality, ktorý bude zárukou spĺňania požiadaviek a očakávaní zákazníkov, pričom sa riadime zásadou:

„Kvalita je vtedy, keď sa vracia zákazník a nie tovar“

Pre splnenie cieľov sme prijali Politiku kvality:

1) Vedenie sa zaväzuje aplikovať požiadavky normy ISO 9001:2015 pri realizácii produktov zavedením, následným udržiavaním a podporou procesu neustáleho zlepšovania pre efektívny systém manažérstva kvality v celej spoločnosti. Vedenie svojim konaním deklaruje, že je zodpovedné, odborne spôsobilé, ochotné neustále sa vzdelávať a prijímať opatrenia vedúce k sústavnému zlepšovaniu zavedeného systému.

2) Pre neustále zlepšovanie kvality na všetkých stupňoch realizácie produktu je k dispozícii stabilný, tvorivý, motivovaný a vyškolený personál, ktorého zvyšovanie zručností a schopností je zabezpečené pravidelným vzdelávaním, využívaním moderných technológií a informovanosťou všetkých pracovníkov o najnovších poznatkoch z oblasti kvality, technického vývoja, ochrany životného prostredia aj BOZP.

3) Na všetkých úrovniach uplatňujeme princíp riadenia možných rizík a opatrení na ich zvládanie. Systémom dôkladnej kontroly na všetkých stupňoch výrobného procesu kladieme dôraz na predchádzanie vzniku nezhôd, reklamácií a nespokojnosti zákazníkov.

 

 

Za záruku uspokojivej kvality a záruku úspechu, okrem samotnej technológie, považujeme zamestnancov spoločnosti. V našom výrobnom odvetví je efektívnosť procesu postavená vo výraznej miere na skúsenosti a odbornej znalosti zamestnanca. Podstata je prostá: z nehomogénneho a zložením nie vždy známeho vstupu je vyrábaný výrobok s pevne určeným chemickým zložením a garantovanou kvalitou. Nájsť a získať „hotového“ človeka na trhu práce schopného v krátkom čase platne fungovať vo výrobnom procese tohto druhu, je prakticky nemožné.

 

 

 

 

 

 

4) Pri realizácii produktov a služieb spoločnosti sa zaväzujeme dodržiavať záväzky vyplývajúce z platnej legislatívy pre jednotlivé trhy, na ktorých obchodujeme. Neuzatvárame obchodné zmluvy, ktoré môžu poškodzovať dobré meno a postavenie spoločnosti.

5) Sme pripravení zabezpečiť také podmienky, aby požiadavky a očakávania zainteresovaných strán boli nielen splnené ale aj prekonané tak, že expedujeme len produkty, ktoré spĺňajú interne stanovené kritéria kvality.

Táto politika je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti CONFAL a.s. a platná odo dňa jej schválenia riaditeľom spoločnosti. Vedenie sa zaväzuje, že bude vytvárať potrebné zdroje, poskytovať všestrannú podporu a zabezpečovať rozvoj zamestnancov pre naplnenie tejto politiky a udržiavanie jej zásad.

 

V Slovenskej Ľupči, 01.12.2017 Branislav Petro - Predseda predstavenstva

 

 

 

Zamestnanci sú u nás v rámci zástupníckych programov zaškoľovaní, praktické skúsenosti si tak zdieľajú. Pozornosť sústreďujeme na personálny koučing a tréningy zamestnancov ako aj manažérov. Verím, že sa nám podarí udržať i zvýšiť ich motiváciu, podporiť ich vlastné výzvy a znížiť mieru rizika, ktoré pri zvýšenej produkcii a modernizácii systému prirodzene prichádza.