Spoločnosť Confal a.s. nakupuje, triedi a spracováva nebezpečné výrobné odpady (stery) od svojich zákazníkov. Vybudovali sme granulovacie zariadenie na zhodnocovanie sterov. Systém spracovania nebezpečného odpadu vo výrobnom závode v Slovenskej Ľupči bol schválený Krajským a Obvodným úradom životného prostredia v Banskej Bystrici. Máme vydané platné integrované povolenie v zmysle zákona č. 245/2009 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia.

Dokumenty na stiahnutie

Zároveň vlastníme živnostenský list na „Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom“. Ďalším dôkazom toho, že nám na ekológii spracovania hliníkového odpadu záleží, je aj inštalovaný filtračný systém výrobných spalín spĺňajúci najprísnejšie európske kritériá. Spoločnosť Confal a.s. je jedným zo zakladajúcich členov Republikovej únie recyklačného priemyslu (RUReP).