V uplynulom období sme úspešne ukončili viaceré investičné projekty zamerané na modernizáciu a rozširovanie výrobnej technológie a zvyšovanie našej konkurencieschopnosti. Portfólio našich služieb sa rozšírilo o úpravu výrobných odpadov formou odstreďovania reznej emulzie, výrobu širšej škály formy a frakcie rafinačných zmesí a v neposlednom rade sa nám v priebehu roka podarilo zvýšiť našu výrobnú kapacitu približne o 30 %. Sme jedným zo zakladajúcich členov Národnej technologickej platformy pre výskum, vývoj a inovácie surovín (NTP VVIS), kde v rámci spektra kvalitných firiem spolupracujeme pri hľadaní inovatívnych riešení a synergických efektov využitia surovín nielen na báze hliníka. Projekt výskumu v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach (TUKE) rozvíja našu snahu znižovať akýkoľvek dopad výroby hliníka na životné prostredie v maximálnej možnej miere.

V ďalšom období máme v pláne stabilizovať našu pozíciu, a to z pohľadu organizácie firmy a pozície na trhu. Vzhľadom na realizované zmeny v minulom období je pre nás kľúčové zamerať sa na efektívne využitie výrobného potenciálu, podporu predaja a financovanie/riadenie rizika pri inkase našich pohľadávok. Zameriame sa na zlepšovanie interného toku informácií a budeme naďalej rozvíjať výskumné aktivity v spolupráci s vedeckými inštitúciami, z ktorých budeme môcť čerpať námety a poznatky do budúcnosti.